Zasada ograniczenia przechowywania danych osobowych według RODO

Na czym polega ograniczenie przechowywania danych osobowych według RODO?

Dane osobowe mogą być przechowywane (w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane te dotyczą) przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. O tym, jak długo dane będą przechowywane decyduje cel przetwarzania.

Czytaj więcej

Zasada prawidłowości i aktualności przetwarzania danych osobowych według RODO

Jakie czynności są przetwarzaniem danych osobowych według RODO?

„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak np: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. W Internecie będą to takie działania, jak prowadzenie fanpageów na profilach społecznościowych połączone z prowadzeniem dyskusji, przeglądaniem listy obserwujących, wysyłanie newsletterów, zbieranie danych poprzez formularz rejestracyjny itp.

Czytaj więcej

Zasada minimalizacji przetwarzania danych osobowych według RODO

Jakie czynności są przetwarzaniem danych osobowych według RODO?

„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak np: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. W Internecie będą to takie działania, jak prowadzenie fanpageów na profilach społecznościowych połączone z prowadzeniem dyskusji, przeglądaniem listy obserwujących, wysyłanie newsletterów, zbieranie danych poprzez formularz rejestracyjny itp.

Czytaj więcej

Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych osobowych według RODO

Jakie czynności są przetwarzaniem danych osobowych według RODO?

„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak np: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. W Internecie będą to takie działania, jak prowadzenie fanpageów na profilach społecznościowych połączone z prowadzeniem dyskusji, przeglądaniem listy obserwujących, wysyłanie newsletterów, zbieranie danych poprzez formularz rejestracyjny itp.

Czytaj więcej

Jakie są skutki wadliwej czynności prawnej w świetle art. 39 k.c.?

Kodeks cywilny przewiduje następujące sankcje wadliwych czynności prawnych:

  • nieważność bezwzględną z art. 58 k.c. – może się na nią powołać każda osoba, istnieje z mocy prawa, nie może być konwalidowana
  • nieważność względną (wzruszalność) – ważność czynności może być uchylona od chwili jej dokonania ex tunc przez wskazane w ustawie osoby
  • bezskuteczność zawieszoną – która dotyczy sytuacji, kiedy dokonano czynności prawnej bez wymaganej zgody osoby trzeciej, czynność taka wiąże strony w przypadku jej potwierdzenia przez osobę trzecią, przestaje wiązać w przypadku braku potwierdzenia jej przez osobę trzecią lub w przypadku bezskutecznego upływu terminu do jej potwierdzenia.
Czytaj więcej