Zasada ograniczenia przechowywania danych osobowych według RODO

Na czym polega ograniczenie przechowywania danych osobowych według RODO?

Dane osobowe mogą być przechowywane (w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane te dotyczą) przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. O tym, jak długo dane będą przechowywane decyduje cel przetwarzania.

W celu realizacji zasady ograniczenia przechowywania Administrator danych osobowych powinien ustalić politykę przechowywania danych obejmującą:

 • okres przetwarzania danych w odniesieniu do realizowanych celów przetwarzania
 • procedury sporządzania kopii zapasowych
 • procedury przechowywania kopii zapasowych
 • procedury odtworzenia danych z kopii zapasowych
 • procedury usunięcia danych z systemów informatycznych
 • procedury niszczenia nośników danych
 • procedury niszczenia dokumentacji papierowej

Dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Czytaj więcej

Zasada prawidłowości i aktualności przetwarzania danych osobowych według RODO

Jakie czynności są przetwarzaniem danych osobowych według RODO?

„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak np: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. W Internecie będą to takie działania, jak prowadzenie fanpageów na profilach społecznościowych połączone z prowadzeniem dyskusji, przeglądaniem listy obserwujących, wysyłanie newsletterów, zbieranie danych poprzez formularz rejestracyjny itp.

Na czym polega prawidłowość i aktualność przetwarzania danych osobowych według RODO?

Administrator danych osobowych ma obowiązek:

 • przetwarzania jednie prawidłowych danych (zgodnych z prawdą)
 • sprostowania lub usunięcia nieprawidłowych danych
 • uaktualniania danych
 • poinformowania każdego odbiorcy danych, któremu dane ujawniono, o dokonanym sprostowaniu lub usunięciu nieprawidłowych danych

Czytaj więcej

Zasada minimalizacji przetwarzania danych osobowych według RODO

Jakie czynności są przetwarzaniem danych osobowych według RODO?

„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak np: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. W Internecie będą to takie działania, jak prowadzenie fanpageów na profilach społecznościowych połączone z prowadzeniem dyskusji, przeglądaniem listy obserwujących, wysyłanie newsletterów, zbieranie danych poprzez formularz rejestracyjny itp.

Na czym polega minimalizacja przetwarzania danych osobowych według RODO?

Przetwarzane dane osobowe powinny być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Niedopuszczalne jest zbieranie danych osobowych na zapas, gdy nie został określony cel ich przetwarzania.

Czytaj więcej

Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych osobowych według RODO

Jakie czynności są przetwarzaniem danych osobowych według RODO?

„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak np: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. W Internecie będą to takie działania, jak prowadzenie fanpageów na profilach społecznościowych połączone z prowadzeniem dyskusji, przeglądaniem listy obserwujących, wysyłanie newsletterów, zbieranie danych poprzez formularz rejestracyjny itp.

Na czym polega ograniczenie celu przetwarzania danych osobowych według RODO?

Dane osobowe mogą być zbierane jedynie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie mogą być przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Administrator danych osobowych zobowiązany jest do:

 • prawidłowego oznaczenia zgodnego z prawem, wyraźnego i konkretnego celu przetwarzania danych
 • wykorzystania danych wyłącznie zgodnie z oznaczonymi celami

Przetwarzanie danych w innym celu, niż ten, w którym dane zostały zebrane, jest możliwe jedynie:

 • po uzyskaniu zgody osoby, której dane dotyczą
 • lub na podstawie przepisów gwarantujących taką możliwość , tj. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, do celów statystycznych

Czytaj więcej

Jakie są skutki wadliwej czynności prawnej w świetle art. 39 k.c.?

Kodeks cywilny przewiduje następujące sankcje wadliwych czynności prawnych:

 • nieważność bezwzględną z art. 58 k.c. – może się na nią powołać każda osoba, istnieje z mocy prawa, nie może być konwalidowana
 • nieważność względną (wzruszalność) – ważność czynności może być uchylona od chwili jej dokonania ex tunc przez wskazane w ustawie osoby
 • bezskuteczność zawieszoną – która dotyczy sytuacji, kiedy dokonano czynności prawnej bez wymaganej zgody osoby trzeciej, czynność taka wiąże strony w przypadku jej potwierdzenia przez osobę trzecią, przestaje wiązać w przypadku braku potwierdzenia jej przez osobę trzecią lub w przypadku bezskutecznego upływu terminu do jej potwierdzenia.

Art. 39 k.c. po nowelizacji

Treść art. 39 k.c. została znowelizowana ustawą z dnia 9.11.2018r. o z zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

W nowym brzmieniu przepis art. 39 k.c. stanowi, że jeżeli zawierający umowę jako organ osoby prawnej nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę prawną, w której imieniu umowa została zawarta.

Druga strona może wyznaczyć osobie prawnej, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy, staje się wolna po bezskutecznym upływie tego terminu.
W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę jako organ osoby prawnej, obowiązany jest do zwrotu tego co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.

Jednostronna czynność prawna dokonana przez działającego jako organ osoby prawnej bez umocowania albo z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Jednakże, gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w imieniu osoby prawnej zgodził się na działanie bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania. Powyższa regulacja obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.

Art. 39 k.c. przed nowelizacją

Wcześniejsze brzmienie przepisu art. 39 k.c. ograniczało się do twierdzenia, że ten kto zawarł umowę w imieniu osoby prawnej nie będąc jej organem albo przekraczając zakres umocowania takiego organu obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wyniku wykonania umowy oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła, przez to, że działał bez umocowania.

Jakie skutki wynikają z nowelizacji art. 39 k.c.?

Celem znowelizowanego art. 39 k.c. jest zapewnienie ochrony interesów osób trzecich zawierających umowę z osobą występującą jako organ osoby prawnej, ale do tego nie umocowaną. Nowe uregulowanie skłania się do treści art. 103 k.c. chroniącego osobę trzecią i osobę reprezentowaną przed działaniem rzekomego pełnomocnika (falsus procurator). Nowelizacja uregulowała również kwestię jednostronnej czynności prawnej, działającego jako organ bez umocowania, jako nieważnej. Przepis przejściowy wskazuje, że treść nowego art. 39 k.c. należy stosować do czynności dokonanych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, jeżeli nie były one przedmiotem prawomocnie zakończonych przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji postępowań sądowych w sprawach cywilnych. Cecha prawomocności przysługuje orzeczeniu, od którego nie przysługuje środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia.

Czytaj więcej