Zasada rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych według RODO

Na czym polega przetwarzanie danych osobowych według RODO?

„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak np: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. W Internecie będą to takie działania, jak prowadzenie fanpageów na profilach społecznościowych połączone z prowadzeniem dyskusji, przeglądaniem listy obserwujących, wysyłanie newsletterów, zbieranie danych poprzez formularz rejestracyjny itp.

Kiedy przetwarzanie danych osobowych jest rzetelne i przejrzyste według RODO?

Administrator danych osobowych musi zadbać o prawidłową komunikację z podmiotem danych (w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem) na każdym etapie ich przetwarzania:

 1. przed rozpoczęciem przetwarzania danych lub na jego początku (gdy dane są zbierane od osoby, której dotyczą lub uzyskane w inny sposób) poprzez wypełnianie obowiązków informacyjnych w zakresie:
  • tożsamości Administratora, jego danych kontaktowych
  • kategorii danych
  • podstawy prawnej przetwarzania danych
  • celu przetwarzania danych
  • okresu przetwarzania danych
  • odbiorców lub kategorii odbiorców
  • praw podmiotu danych
  • profilowania
  • transferu danych do państw trzecich
 2. przez cały okres przetwarzania:
  • w przypadku istotnych zmian w sposobie przetwarzania danych, które wymagają aktualizacji informacji udzielonych wcześniej przez Administratora podmiotowi danych
  • podczas komunikowania się z podmiotami danych w trakcie realizacji przysługującym ich praw
  • w sytuacji naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Jeżeli przetwarzanie danych jest w toku przed 25 maja 2018 r., to Administrator powinien dołożyć wszelkich starań, aby dostosować się do powyższych wymogów.

Administratorzy powinni poddać analizie m.in.

 • polityki prywatności
 • regulaminy usług świadczonych drogą elektroniczną
 • wzory umów
 • klauzule zgód
 • klauzule informacyjne

Czytaj więcej

W jaki sposób można znieść współwłasność rzeczy

Zgodnie z art. 195 k.c. własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Domniemywa się, że udziały współwłaścicieli są równe, a każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 197 i 198 k.c.).  Kodeks cywilny dopuszcza zniesienie współwłasności. Art. 210 §1 k.c. stanowi, że może tego zażądać każdy ze współwłaścicieli. Uprawnienie to może być zniesione przez czynność prawną na czas nie dłuższy od lat 5, jednak w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze 5 lat, przedłużenie można ponowić.

W jaki sposób można znieść współwłasność?

Zniesienia współwłasności można dokonać w trybie umownym lub sądowym na trzy sposoby:

 • podział rzeczy wspólnej
 • przyznanie rzeczy jednemu współwłaścicielowi na wyłączną własność
 • sprzedaż rzeczy wspólnej

Zakazany jest jedynie taki sposób zniesienia współwłasności, który byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub społeczno – gospodarczym przeznaczeniem rzeczy.

Zniesienie współwłasności przez podział rzeczy wspólnej:

W przypadku zniesienia współwłasności przez podział rzeczy wspólnej powstają odrębne nowe rzeczy przypadające na własność współwłaścicielom rzeczy macierzystej. Tej formy zniesienia współwłasności dokonuje się biorąc pod uwagę wartość i wielkość udziałów poszczególnych współwłaścicieli.

Co w przypadku, gdy nowo powstałe rzeczy nie odpowiadają wartości poszczególnych udziałów?

W takim przypadku wartość poszczególnych udziałów powinna być wyrównana dopłatami. W postępowaniu sądowym sąd oznacza termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia na raty dopłat terminy ich uiszczenia nie mogą przekroczyć łącznie 10 lat. W szczególnych przypadkach sąd może, na wniosek dłużnika, odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.

W trakcie postępowania o zniesienie współwłasności sąd nakłania współwłaścicieli do zgodnego wniosku co do sposobu podziału, a w razie braku zgodnego wniosku orzeka stosownie do okoliczności. Dotyczy to również sytuacji przyznania rzeczy jednemu ze współwłaścicieli na wyłączną własność z orzeczeniem obowiązku spłaty pozostałych współwłaścicieli.
Zniesienie współwłasności przez podział rzeczy wspólnej ma zastosowanie zarówno w umownym jak i sądowym sposobie zniesienia współwłasności.

Zniesienie współwłasności poprzez sprzedaż rzeczy i podział ceny uzyskanej ze sprzedaży:

Zniesienia współwłasności może nastąpić poprzez sprzedaż rzeczy wspólnej i podział ceny stosownie do wartości udziałów. W postępowaniu sądowym sprzedaż dokonywana jest w trybie licytacji, a w przypadku umownego zniesienia współwłasności sprzedaży dokonują sami współwłaściciele. Taka forma zniesienia współwłasności jest stosowana wtedy, gdy nie można dokonać podziału w naturze i brak jest zasadności przyznania rzeczy na wyłączną własność jednemu ze współwłaścicieli.

Czytaj więcej

Zasada zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych według RODO

Na czym polega przetwarzanie danych osobowych według RODO?

„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak np: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. W Internecie będą to takie działania, jak prowadzenie fanpageów na profilach społecznościowych połączone z prowadzeniem dyskusji, przeglądaniem listy obserwujących, wysyłanie newsletterów, zbieranie danych poprzez formularz rejestracyjny itp.

Kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem?

1. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

„Zgoda” osoby, której dane dotyczą, to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli (oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające) przyzwalające na przetwarzanie danych osobowych.

2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do:

 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi
 • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem)

Czytaj więcej

W jaki sposób dokonać wyboru formy zabezpieczenia wierzytelności?

Jakie są kryteria wyboru formy zabezpieczenia?

Przy wyborze zabezpieczenia brane są pod uwagę – w zależności od rodzaju i wysokości zabezpieczanej wierzytelności – różne kryteria, jedno lub zwykle kilka z nich, w szczególności:

 • termin spłaty długu
 • cechy danego zabezpieczenia
 • status prawny dłużnika
 • sytuacja finansowa, majątkowa i gospodarcza dłużnika
 • koszty zabezpieczenia dla dłużnika
 • standardowe oraz indywidualne ryzyko wierzyciela
 • przewidywany nakład pracy wierzyciela
 • sposób realizacji uprawnień wierzyciela

Jakie elementy należy umieścić w klauzuli zabezpieczającej?

W klauzuli zabezpieczającej należy precyzyjnie określić:

 • formę zabezpieczenia
 • osobę ustanawiającą zabezpieczenie
 • przedmiot zabezpieczenia – przy zabezpieczeniach rzeczowych

Przy ustalaniu wysokości zabezpieczanej wierzytelności należy uwzględnić nie tylko kwotę główną, ale również wszelkie należności uboczne.

Czytaj więcej

Jakie są zasady przetwarzania danych osobowych według RODO

Jakie elementy składają się na definicję danych osobowych według RODO?

Dane osobowe według RODO to:

 • wszelkiego rodzaju informacje
 • informacje dotyczące osoby fizycznej
 • informacje pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej

Są to wszelkie informacje:

 • bez względu na formę ich przekazywania lub udostępniania, np. w postaci ustnej, pisemnej, dźwięku, obrazu, utrwalenia na nośniku
 • bezpośrednio lub pośrednio identyfikujące osobę fizyczną, takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, używane identyfikatory, dane lokalizacyjne, płeć, kolor oczu, waga, wzrost i inne dane biometryczne, a także informacje dotyczące poglądów, przekonań i wypowiedzi, informacje dotyczące życia prywatnego i rodzinnego, jak i wszelkich aktywności, zainteresowań, relacji zawodowych oraz zachowań społecznych i ekonomicznych

Na czym polega przetwarzanie danych osobowych według RODO?

„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak np: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. W Internecie będą to takie działania, jak prowadzenie fanpageów na profilach społecznościowych połączone z prowadzeniem dyskusji, przeglądaniem listy obserwujących, wysyłanie newsletterów, zbieranie danych poprzez formularz rejestracyjny itp.

Zasady przetwarzania danych osobowych według RODO:

 1. Zasada zgodności z prawem
 2. Zasada rzetelności i przejrzystości
 3. Zasada ograniczenia celu
 4. Zasada minimalizacji danych
 5. Zasada prawidłowości i aktualności danych
 6. Zasada ograniczenia przechowywania
 7. Zasada integralność i poufności
 8. Zasada rozliczalności

Czytaj więcej