Kiedy można przetwarzać dane osobowe według RODO bez udzielenia zgody przez podmiot danych?

Jakie czynności są przetwarzaniem danych osobowych według RODO?

„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak np: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. W Internecie będą to takie działania, jak prowadzenie fanpageów na profilach społecznościowych połączone z prowadzeniem dyskusji, przeglądaniem listy obserwujących, wysyłanie newsletterów, zbieranie danych poprzez formularz rejestracyjny itp.

W jakich przypadkach przetwarzanie danych osobowych według RODO jest zgodne z prawem bez udzielenia zgody przez podmiot danych?

Wtedy, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do:

  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi
  • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – finansowych, gospodarczych lub faktycznych (z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem)

Czytaj więcej