Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych osobowych według RODO

Jakie czynności są przetwarzaniem danych osobowych według RODO?

„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak np: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. W Internecie będą to takie działania, jak prowadzenie fanpageów na profilach społecznościowych połączone z prowadzeniem dyskusji, przeglądaniem listy obserwujących, wysyłanie newsletterów, zbieranie danych poprzez formularz rejestracyjny itp.

Na czym polega ograniczenie celu przetwarzania danych osobowych według RODO?

Dane osobowe mogą być zbierane jedynie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie mogą być przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Administrator danych osobowych zobowiązany jest do:

  • prawidłowego oznaczenia zgodnego z prawem, wyraźnego i konkretnego celu przetwarzania danych
  • wykorzystania danych wyłącznie zgodnie z oznaczonymi celami

Przetwarzanie danych w innym celu, niż ten, w którym dane zostały zebrane, jest możliwe jedynie:

  • po uzyskaniu zgody osoby, której dane dotyczą
  • lub na podstawie przepisów gwarantujących taką możliwość , tj. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, do celów statystycznych

Czytaj więcej