Zasady przetwarzania danych osobowych

Poniżej znajdują się podstawowe informacje odnośnie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych podanych w związku ze świadczeniem na Pana/Pani rzecz usług pomocy prawnej, wymagane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WA (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO oraz ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Beata Stryjewska radca prawny, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna Beata Stryjewska, Al. Przyjaciół 6 lok. 1, 00-565 Warszawa.
  2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pod numerem telefonu: 606 644 067 lub pisemnie na adres Administratora wskazany w punkcie 1. Aktualne dane kontaktowe do Administratora danych są dostępne również na stronie https://beata-stryjewska.pl/kontakt/.
  3. Twoje dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług pomocy prawnej – podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do celów świadczenia usług pomocy prawnej, w szczególności udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii prawnych, opracowywania projektów aktów prawnych oraz występowania przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych).
  4. Ewentualnie Twoje dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową o świadczenie usług pomocy prawnej – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest konieczność dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  5. Twoje dane będą przechowywane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone. Po upływie tego okresu dane osobowe będą usunięte (art. 5c ust. 1 pkt 2 lit. c) i ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych).
  6. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora (np. biuro rachunkowe prowadzące księgowość Administratora, serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usług poczty elektronicznej itd.).
  7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z wyjątkiem danych przekazywanych pocztą elektroniczną poza EOG do Google Ireland Limited w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych.
  8. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (przy czym do czasu przedawnienia roszczeń i wygaśnięcia obowiązków, o których mowa w punkcie 5, prawo do usunięcia danych i ograniczenia ich przetwarzania nie obejmuje danych zawartych w dokumentacji dotyczącej tych roszczeń i obowiązków). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, który jest wiążący dla Administratora, chyba, że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem danych.
  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, decyzje dotyczące Twoich danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (tj. bez udziału czynnika ludzkiego).
  10. Podanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług pomocy prawnej jest dobrowolne, ale konieczne dla uzyskania usługi.