Jak zabezpieczyć w umowie swoją wierzytelność?

Jakie są rodzaje zabezpieczenia wierzytelności?

Prawne zabezpieczenia wierzytelności dzielą się na osobiste i rzeczowe. Zabezpieczenie osobiste charakteryzuje się odpowiedzialnością osobistą osoby udzielającej zabezpieczenia, a więc całym jej majątkiem. Zabezpieczenie rzeczowe ogranicza odpowiedzialność osoby udzielającej zabezpieczenia do poszczególnych składników jej majątku.

Zabezpieczenia osobiste to między innymi:

 • weksel
 • poręczenie wekslowe
 • poręczenie według prawa cywilnego
 • gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa
 • gwarancja zapłaty
 • kaucja gwarancyjna
 • kara umowna
 • zadatek
 • przelew wierzytelności na zabezpieczenie
 • przystąpienie do długu
 • dobrowolne poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego

Zabezpieczenia rzeczowe to między innymi:

 • zastaw rejestrowy
 • zastaw na rzeczach ruchomych
 • zastaw na prawach
 • hipoteka
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • prawo zatrzymania

Zastosowane zabezpieczenie powinno zapewnić wierzycielowi maksimum ochrony możliwej do  zyskania. Wierzyciel może zastosować jedną lub kilka form zabezpieczenia jednocześnie.

Czytaj więcej

Naruszenie danych osobowych według RODO

Jakie elementy składają się na definicję danych osobowych według RODO?

Dane osobowe według RODO to:

 • wszelkiego rodzaju informacje
 • informacje dotyczące osoby fizycznej
 • informacje pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej

O jakich informacjach dotyczących osoby fizycznej mówi RODO?

Są to wszelkie informacje:

 • bez względu na formę ich przekazywania lub udostępniania, np. w postaci ustnej, pisemnej, dźwięku, obrazu, utrwalenia na nośniku
 • bezpośrednio lub pośrednio identyfikujące osobę fizyczną, takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, używane identyfikatory, dane lokalizacyjne, płeć, kolor oczu, waga, wzrost i inne dane biometryczne, a także informacje dotyczące poglądów, przekonań i wypowiedzi, informacje dotyczące życia prywatnego i rodzinnego, jak i wszelkich aktywności, zainteresowań, relacji zawodowych oraz zachowań społecznych i ekonomicznych

Na czym polega naruszenie danych osobowych według RODO?

Naruszenie danych osobowych polega na:

 • naruszeniu bezpieczeństwa
 • które prowadzi do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

Jakie są obowiązki Administratora w przypadku naruszenia danych osobowych według RODO?

W przypadku wystąpienia naruszenia danych osobowych według RODO Administrator ma obowiązek zawiadomić o tym organ nadzorczy oraz podmioty danych.

Czytaj więcej

Kto uczestniczy w przetwarzaniu danych osobowych według RODO

Administrator danych osobowych według RODO

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Jeśli np. spółka z o.o. prowadząca sklep internetowy zleca innemu podmiotowi przeprowadzenie promocji nowego produktu dostępnego w sklepie i zbieranie przy tym zgód na przesyłanie newslettera, to administratorem zebranych w ten sposób danych osobowych będzie spółka prowadząca sklep internetowy, nawet gdy sama nigdy nie zapozna się z tymi danymi, bo to ona ustaliła cel przetwarzania danych, rodzaj danych oraz kto będzie te dane przetwarzał, w jakim czasie i w jaki sposób (jakie operacje będą wykonywane na danych osobowych).

Podmiot przetwarzający dane osobowe według RODO

Odrębny od administratora podmiot: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora i w wyznaczonych przez niego granicach, np. podmiot prowadzący platformę do przechowywania listy mailingowej i masowego wysyłania maili.

Administratora łączy z podmiotem przetwarzającym (Procesorem) umowa określająca zasady przetwarzania danych osobowych.

Odbiorca danych osobowych według RODO

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe.

Strona trzecia według RODO

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

Czytaj więcej

Na czym polega przetwarzanie danych osobowych i profilowanie według RODO

Co to jest przetwarzanie danych osobowych według RODO?

„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak np.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. W Internecie będą to takie działania, jak np. prowadzenie fanpageów na profilach społecznościowych połączone z prowadzeniem dyskusji, przeglądaniem listy obserwujących, wysyłanie newsletterów, zbieranie danych poprzez formularz rejestracyjny itp.

Co to jest profilowanie według RODO?

„Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Czytaj więcej

Jakie dane osobowe nie mogą być przetwarzane według RODO

Jakich danych osobowych dotyczy zakaz przetwarzania według RODO?

Rozporządzenie zabrania przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby (tzw. szczególne kategorie danych osobowych).

Czy istnieją wyjątki od zakazu przetwarzania danych osobowych według RODO?

Powyższy wykaz danych osobowych stanowi zamknięty katalog szczególnych kategorii danych osobowych. Dane nie objęte tym katalogiem są danymi zwykłymi, których nie dotyczy zakaz przetwarzania.

Zakaz przetwarzania nie dotyczy również szczególnych kategorii danych osobowych, jeżeli:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła dopuszczalną prawem wyraźną zgodę na przetwarzanie w konkretnym celu lub celach
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą
 • przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej wewnętrznej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych i dotyczy członków, byłych członków i osób utrzymujących stałe kontakty
 • przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą
 • przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy
 • przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych

Czytaj więcej